VISI

Al Jam’iyatul Washliyah sebagai organisasi pemersatu umat dan bangsa untuk
mewujudkan Hablum Minallah Wa Hablum Minannaas dan terciptanya Negara yang
Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur


MISI

  1. Mewujudkan pendidikan yang ber-akhlakul karimah
  2. Membangun dan melaksanakan Dakwah dan Syiar Islam yang sejuk, damai dan menyenangkan
  3. Membangun perekonomian dan lembaga amal social umat yang bersyariah dan berkeadilan
  4. Membangun umat masyarakat dan bangsa Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia